Algemene Voorwaarden Donatie

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Maak een metertje natuur
Tilgrupsweg 2
8426 SN  Appelscha

hilde@debontehond.nl

tel. nr. 06-47782794

KvK 34338260 te Amsterdam
IBAN NL40INGB0005297828
BIC INGBNL 2A

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan maak een metertje natuur geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan maak een metertje natuur.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van maak een metertje natuur, een donatie doet aan maak een metertje natuur, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten: maak een metertje natuur heeft tot doel, een klein stukje landbouwgrond om te toveren tot een schuilplaats voor amfibieeen, vogels en insecten. We hebben hiervoor een halve hectare akker aangekocht in Appelscha. Hier maken we een ‘stepping stone’
Dieren die vanuit het Drents-Friese Wold richting het Fochteloërveen trekken kunnen hier straks een tussenstop maken. Daardoor kunnen ze zich ongestoord voortplanten, rusten(winterslaap) en eten zoeken. We laten ze daar lekker met rust.
Naar verwachting zal er na het inzaaien een diversiteit aan flora ontstaan.
We willen dat het landje in de loop der tijd gaat verwilderen en een ruig bloemrijk stukje wordt waar de natuur haar gang kan gaan. Als we in het begin een handje helpen om de soortenrijkdom te vergroten is er sneller plek voor vogels en insecten. Dan hebben we een stukje land terugveroverd.
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van maak een metertje natuur aan maak een metertje natuur.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon maak een metertje natuur die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt overeenkomstig haar doelstellingen (zie wat willen we bereiken)
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan maak een metertje natuur.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. maak een metertje natuur behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, maak een metertje natuur

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan maak een metertje natuur.
3.2. Maak een metertje natuur is overeenkomstig haar doelstellingen (zie wat willen we bereiken) volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op maak een metertje natuur nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van maak een metertje natuur is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: maak een metertje natuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart maak een metertje natuur voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan maak een metertje natuur.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van maak een metertje natuur.

Artikel 5. Plichten Maak een metertje natuur

5.1. maak een metertje natuur verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar doelstellingen (zie wat willen we bereiken).
5.2. maak een metertje natuur neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Maak een metertje natuur aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens maak een metertje natuur bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Maak een metertje natuur verwerkt de door de gevende partij aan maak een metertje natuur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door maak een metertje natuur verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door maak een metertje natuur geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die Maak een metertje natuur hanteert zijn onverkort van toepassing. 8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Share This