Stichting OnderlandMaak een Metertje Natuur is een project van Stichting Onderland

De Onderland stichting is opgericht omdat er te makkelijk stukjes natuur verdwijnen om plaats te maken voor bouwprojecten of agrarisch gebruik. Terwijl het juist zo belangrijk is dat er meer stukjes grond een natuurlijke functie hebben. Een van de doelen van de stichting is het creeren van stepping stones. Dat zijn kleine eilandjes van ongestoorde natuur die op den duur de verbinding moeten gaan vormen tussen het Drents Friese Wold en het Fochteloerveen.
Voorlopig heeft die verbinding nog veel (politieke) voeten in de aarde, maar dat weerhoudt ons er niet van alvast te beginnen met het maken van de eerste stepping stones en het inventariseren van de mogelijkheden om nabije landschapselementen als stepping stone in te richten.
De stichting heeft in haar statuten vermeld: het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap en (mede daardoor) herstel van flora en fauna, alsmede het behoud en het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht, de bescherming van de stilte en het natuurlijke donker en het beheer van terrein in de ruime omgeving van het dorp Appelscha of in de invloedssfeer van het natuurgebied Drents Friese Wold/Fochteloerveen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

– het creëren van ‘stepping stones’ en een klein landje met veel natuurlijke elementen tussen het Drents Friese Wold en het Fochteloerveen met als uiteindelijk doel het realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone tussen beide natuurgebieden;
– het enthousiasmeren van mensen door werkweekends, boomplantdagen en andere activiteiten in de natuur te organiseren, alsmede het organiseren van onderhoudsdagen en het geven van voorlichting;
– het deelnemen aan bijeenkomsten die kunnen bijdragen aan het doel;
– het aanschrijven van instanties die invloed kunnen hebben op het proces
van verwezenlijking en het actief lobbyen voor een verbindingszone tussen het Drents Friese Wold en het Fochteloerveen en alle daarvoor noodzakelijke activiteiten;
– het samenwerken met soortgelijke initiatieven; en
– het actief volgen van bestemmingsplannen en gebruik maken van
inspraak en juridische mogelijkheden om het doel te verwezenlijken.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting Onderland is geregistreerd bij de KVK onder nummer 90189051

Share This